Họ tên : Lê Thị Oanh
Sinh năm : 1960
Chức vụ : Bí thư
Điện thoại : 01289472905
Họ tên : Huỳnh Quang Dưỡng
Sinh năm : 1958
Chức vụ : Phó Bí thư
Điện thoại : 0906543203
Họ tên : Lê Ngọc Hùng
Sinh năm : 1981
Chức vụ : Ủy viên
Điện thoại : 0982443499