Họ tên : Lê Thị Oanh
Sinh năm : 1961
Chức vụ : Hiệu trưởng
Điện thoại : 01289472905
Họ tên : Huỳnh Quang Dưỡng
Sinh năm : 1958
Chức vụ : Phó Hiệu trưởng
Điện thoại : 0906543203
Họ tên : Nguyễn Thị Như Anh
Sinh năm : 1975
Chức vụ : Phó Hiệu trưởng
Điện thoại : 0983101579