Họ tên : Huỳnh Quang Dưỡng
Sinh năm : 1958
Chức vụ : Chủ tịch Công đoàn
Điện thoại : 0906543203
Họ tên : Lê Ngọc Hùng
Sinh năm : 1981
Chức vụ : Phó Chủ tịch Công đoàn
Điện thoại : 0982443499
Họ tên : Hoàng Thị Kim Hiền
Sinh năm : 1985
Chức vụ : Ủy viên
Điện thoại : 0906539439
Họ tên : Nguyễn Văn Dư
Sinh năm : 1957
Chức vụ : Thư ký
Điện thoại : 0974198627
Họ tên : Nguyễn Thị Hồng Nga
Sinh năm : 1978
Chức vụ : Thủ quỹ
Điện thoại : 0935642694
Họ tên : Phạm Thị Mỹ Yến
Sinh năm : 1983
Chức vụ : Tổ trưởng Nữ công
Điện thoại : 
 Họ tên : Nguyễn Thị Hồng Lê
Sinh năm : 1977
Chức vụ : Kế toán công đoàn
Điện thoại : 0982497312